Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả : La Quán Trung   
Chương 79: Anh Chẹt Em , Tào Thực Phải Làm Thơ Cháu Bỏ Chú, Lưu Phong Đành Thọ Tội
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Giả Quì ra thành đón rước.

 Tào Chương hỏi :
 
- Ấn thọ của tiên vương đâu ?
 
Giả Quì trả lời :
 
- Việc đó không phải việc của Quân hầumà thắc mắc .
 
Chương lầm lủi theo Quì vào thành , chợt Quì hỏi Chương :
 
- Quân hầu về có ý bôn tang hayđoạt ngôi ?
 
Tào Chương đáp :
 
- Ta về bôn tang chứ chẳng có ý chi ?
 
Tào Chương cho hết quân vào thành, rồi ra mắt Tào Phi.
 
Phi cả mừng. Anh em ôm nhau khóc ròng.
 
Sau đó, Tào Chương lại trở về Yên Lăng .
 
Từ đó Tào Phi an lòng, cải hiệu Diên Khương nguyên niên, phong Giả Hủ làm Thái úy ; Hoa Hâm làm tướng
 
quốc ; Vương Lâm làm Ngự Sử Ðại Phu, còn kỳ dư đều được thăng thưởng.
 
Lúc đó, Hoa Hâm thưa :
 
- Yên Lăng Hầu đã giao hết binh, còn Lâm Trì Hầu là Tào Thực, Tiêu Hoài Hầu là Tào Hưng, cả hai đều
 
không về bôn tang, nên sai sứ đến đó vấn tội .
 
Tào Phi nghe lời.
 
Chưa đầy một ngày, sứ giả về thưa :
 
- Tào Hưng sợ vấn tội nên đã tựvận .
 
Hôm sau nữa, sứ Lâm Trì về thưa :
 
- Tào Thực ngày đêm uống rượu, làm thơ ngạo mạn , chẳng chịu vâng lệnh, lại nói, ngày trước Ngụy Vương
 
muốn lập ta là thế tử, nhưng bọn nịnh thần sàm tấu nên lập anh ta ? Nay cha ta mới chết được vài ngày mà
 
đã đến vấn tội. Anh em gì lũ ấy .
 
Tào Phi cả giận, truyền bắt Tào Thực và Ðinh Nghi đem về.
 
Tào Phi lại dạy đem bọn Ðinh Nghi chém trước.
 
Mẹ Tào Phi là Biện Thị nghe Tào Hưngđã tự vận, lại nghe Tào Thực bị bắt thì buồn giận lắm,bèn ra điện
 
đòi Tào Phi ra mắt. Tào Phi vội vã đứng hầu.
 
Biện Thị khóc :
 
- Con chớ vì địa vị mà hại tình cốt nhục. Nay em con nó ỷ tài mà làm liều, thì con cũng nên nghĩ đến mẹ .
 
Tào Phi chẳng dám cải, dạ dạ lui ra.
 
Hoa Hâm hỏi :
 
- Phải thái hậu nói đừng giết Tào TửKiến ?
 
Tào Phi đáp :
 
- Phải !
 
Hoa Hâm nói :
 
- Tào Tử Kiến là kẻ trí dũng, không trừ ắt sinh đại họa.
 
Tào Phi đáp :
 
- Mẹ ta chẳng cho. Ta đâu dám cưỡng !
 
Hoa Hâm lại nói :
 
- Xin chúa công đòi vào coi thử ý tình ?
 
Tào Phi liền đòi Tào Thực ra mắt.
 
Phi nói :
 
- Ta với ngươi đáng lẽ phải giữ tình cốt nhục. Sao ngươi vô lễ thế. Vậy ngươi hãy đi bảy bước nếu làm được
 
bài thơ, ta sẽ dung tha . Tào Thực đi vừa hết bảy bước (Thất bộ thành thi) thì đọc bài thơ :
 
Nấu đậu bằng dây đậu
 
Ðậu ở trong chảo khóc
 
Vốn thiệt một gốc sanh
 
Ðốt nhau sao quá gấp
 
Tào Phi xem thơ, ngùi ngùi rơi lệ. Rồi khiến Thực làm Ân Vương hầu .
 
Từ đó Tào Phi thay đổi hết pháp lệnh, bức Hiến Ðế gấp bội Tào Tháo.
 
Huyền Ðức thấy vậy nói :
 
- Tào Tháo đã chết. Tào Phi kế vị còn hiếp đáp Hiến Ðế hơn cha y. Còn Ðông Ngô, Tôn Quyền xưng
 
hùng.
 
Ý ta muốn đánh Ngô báo thù cho Vân Trường, rồi dẫn binh về Trường An vấn tội .
 
Liêu Hóa thưa :
 
- Vân Trường chết cũng vì Lưu Phong và Mạnh Ðạt . Không giết để làm chi !
 
Huyền Ðức cả giận, sai người đi bắt thì Khổng Minh can :
 
- Không nên vội vàng. Hãy thăngchức cho Lưu Phong khiến qua giử Miên Trước, để chia rẽ chúng.
 
Bành Dạng bạn thân của Mạnh Ðạt hay tin,viết thư cho Mạnh Ðạt.
 
Khổng Minh biết rõ, thưa với Huyền Ðức.
 
Ðức cả giận tống giam Bành Dạng đến chết.
 
Còn Lưu Phong vâng lệnh đến trấn tại Miên Trước.
 
Ðêm ấy, Mạnh Ðạt được tin, bèn cùng Thân Thầm lén qua đầu Ngụy.
 
Huyền Ðức hay tin, cả giận, muốn đem binh vấn tội.
 
Khổng Minh can :
 
- Chớ nên, hãy sai Lưu Phong đi đánh, thắng bại cũng sẽ trở về Thành Ðô chừng nay sẽ giết đi để trừ hậu
 
họa .
 
Ðức bèn sai Lưu Phong đến Tương Dương hỏi tội Ðạt.
 
Mạnh Ðạt vừa ra mắt Tào Phi thì nghe tin Lưu Phong đến bắt.
 
Tào Phi sai Mạnh Ðạt ra dụ Phong về đầu.
 
Lưu Phong cả giận, chửi Mạnh Ðạt là tên phản bội rồi đem quân ra đánh.
 
Hai bên đánh nhau chừng ba hiệp, Mạnh Ðạt phải bỏ chạy về Phàn Thành cầu cứu Từ Quáng.
 
Từ Quáng hiệp binh đánh Lưu Phong thua chạyvề Thượng Dung. Về đến nơi, quân trên thành bắn tên
 
xuống như mưa, Thân Thầm nói lớn :
 
- Ta đã đầu Ngụy rồi !
 
Phong cả sợ, kéo quân ra ngoài thì bị Từ Quáng giáng cho một trận.
 
Phong thua chạy về Thành Ðô ra mắt HuyềnÐức mà chịu tội.
 
Huyền Ðức cả giận nói :
 
- Ngươi ăn cơm, mặc áo, đâu phải hìnhnhân sao lại nghe lời Mạnh Ðạt là tên phản tặc màcắt đứt tình thâm
 
. Nói xong khiến đem ra chém liền.
 
Chém xong Lưu Phong rồi, Huyền Ðức mới hay tinLưu Phong xé thư Mạnh Ðạt không chịu ra hàng, nên
 
trong lòng ăn năn vô cùng. Vì đó mà phải án binh bất động, chưa tính việc trả thù cho Vân Trường.
 
Còn Tào Phi từ khi tước vị, đã thăngthưởng văn võ bá quan, duy còn Hạ Hầu Ðônđau nặng mà chết, Tào Phi bèn để tang và chôn cất tử tế .
 
Qua tháng chín, tại Huyện Thạch Ấp có Phụng Hoàng lại nghỉ, tại thành Lâm Tri có KỳLân xuất hiện, tại
 
Nghiệp Quận có rồng vàng hiện ra. Ai nay đều cho điềm Ngụy thay Hớn .
 
Rồi bọn Hoa Hâm, Giả Hủ, Lưu Di... hiệp nhau vào nội điện tâu với Hán Ðế nhường ngôi cho Ngụy Vương Tào phi 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94863
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
view: 938021
Chiết tẫn xuân phong
Tác giả: Thị Kim
view: 778577
Nd: HE.
Vi thần có tội
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 459586
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16776125
Em Dám Quên Tôi   view 8965017
Không xứng   view 8601324
Hiền Thê Khó Làm   view 8389556
Gia cố tình yêu   view 8157600
Thứ nữ sủng phi   view 8156158
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc