Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả : La Quán Trung   
Chương 75: Vân Trường Nạo Xươngtrị Độc Lữ Mông Áo Trắng Qua Sông
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Vân Trường nạo xươngtrị độc 

 
Lữ Mông áo trắng qua sông 
 
Tào Nhơn thấy VânTrường bị tên thì cả mừng, bèn mở cửa thành dẫnquân ra. 
 
Quan Bình liền thúc quân cản lại, cứuVân Trường rước về trại. Vì tên tẩm thuốc độc, nêncánh tay Quan 
 
Công bị tê liệt. 
 
Quan Bình thay cha bị thương nặng, bèn bàn với. chư tướng đưa Quan công về Kinh Châu dưỡng bệnh. 
 
Quan Công thấy thế mắng rằng : 
 
- Phàn Thành nay đã nguy ngập. Thành ấy ta đã lấy được trước mặt rồi, há vì vết thương nhỏ này mà lui binh 
 
sao ? 
 
Chư tướng thấy vậy, bèn đi tìm lương y điềutrị. 
 
Ngày kia, bỗng có người ngồi trên thuyền nhỏ ở Giang Ðông đi qua. 
 
Quan Bình hỏi, người ấy xưng là Hoa Ðà, nghe tin Vân Trường bị thương nặng nên tìm đến chữa. 
 
Quan Bình cả mừng, nói : 
 
- Tôi nghe danh tiên sinh đã lâu, nay lại đích thân đến, ơn ấy ngàn ngày không quên . 
 
Nói đoạn, mời Hoa Ðà đến gặp Vân Trường. 
 
Hoa Ðà xem vết thương nói : 
 
- Tên có tẩm thuốc độc đã tới xương rồi. Phải trị ngay, nếu chậm sẽ nguy khốn . 
 
Quan Công hỏi : 
 
- Phải dùng thuốc chi ? 
 
Hoa đà nói : 
 
- Phải trồng một cây trụ nơi vắng vẻ. Tướng công phải chịu cho tôi cột vào cây trụ đó, lấy vải bịt mắt để 
 
khỏi thấy việc tôi làm . 
 
Vân Trường hỏi : 
 
- Chữa cách gì mà lạ vậy ? 
 
Hoa Ðà nói : 
 
- Tôi phải lóc thịt ra, cạo xương cho hết chất độc. Nếu không cột vào trụ, hoặc để nhìn thấy, ngài sẽ không 
 
chịu nổi . Vân Trường cười : 
 
- Có gì mà không chịu nổi ! 
 
Nói rồi liền khiến Hoa Ðà cứ việc làm. Còn mình vẫn ngồi đánh cờ với Mã Lương. 
 
Hoa Ðà lấy dao mổ vết thương. 
 
Vân Trường vẫn cười nói như không. Máu chảy ràn rụa. 
 
Hoa Ðà thán phục trước khíphách can trường của Quan Công. 
 
Quan Công đứng đậy nói : 
 
- Cánh tay đã hết đau, co dãn được. Ngài thật là bậc thần y đó . 
 
Vân Trường bèn sai dọn tiệc đãi Hoa Ðà, rồi lại lấy vàng ra tạ ơn . 
 
Hoa Ðà nói : 
 
- Tôi nghe ngài là bậc trung nghĩa nên đến trị giúp, đâu phải để lấy bạc vàng . 
 
Nói rồi từ giã ra về . 
 
Từ ngày Vân Trường chém Bàng Ðức, giam Vu Cấm, ai nay đều kinh. 
 
Tào Nhơn sai người về Hứa Ðô cầu viện. 
 
Tào Tháo hay tin, nhóm tướng sĩ lại bàn luận. 
 
Tư Mã ý nói : 
 
- Vân Trường thắng trận là tại Ðông Ngô chưa thật lòng với ta. Nay, muốn thắng, nên sai sứ đến thúc Tôn 
 
Quyền đem binh lấy Kinh Châu, kéo binh đánh ngả sau để trừ Vân Trường, rồi sẽ chia đất cho Giang Ðông, 
 
thì tự nhiên giải vây 
 
được Phàn Thành . 
 
Tào Tháo nói : 
 
- Một mặt sai sứ sang Ðông Ngô, mặt khác cử binh đến Phàn Thành mà tiếp cứu thì mới được . 
 
Nói dừa dứt thì Từ Quáng xin đi. 
 
Tào cả mừng, bèn khiến Từ Quáng làm tướng , Lữ Kiện làm phó tướng kéo quân đến Phàn Thành tức tốc. 
 
Còn Tôn Quyền từ ngày lỗi hẹn với Tào, chưa dám động binh , nay nghe tin Vân Trường tiến đánh Phàn 
 
Thành, xa Kinh Châu lại được thư của Tào Tháo, liền triệu các tướng mà nghị bàn mưu kế . 
 
Trương Chiêu thưa : 
 
- Tào Tháo thúc ta lấy Kinh Châu vì Phàn Thành đang lâm nguy rồi ; được tin Vân Trường bắt Vu Cấm giết 
 
Bàng Ðức , vì thế Tào mới cầu cứu ta . Nếu ta đem binh hiệp với y thì chắc được ; nhưng sợ y sẽ trởmặt . 
 
Lữ Mông thưa : 
 
- Dầu Tào không cầu cứu ta, nhưng thừa dịp Vân Trường vây Phàn Thành, bỏ Kinh Châu, cũng nên thừa 
 
cơ mà chiếm lấy . 
 
Tôn Quyền khen là phải bèn khiến Lữ Mông làm đô đốc quản thủ 5 vạn binh, 200 đội phiên thuyền qua 
 
sông Trường Giang. 
 
Vừa đến Lục Khẩu, Mông nghe báo : 
 
- Vân Trường đã đấp Phong Hỏa bài dọc bò sông. Hễ ta đến, quân canh sẽ nổi lửa. Vân Trường sẽ từ 
 
Phàn Thành về chống cự . 
 
Ðêm ắy, Lữ Mông nằm nghĩ không ra kế, lại có Lục Tốn đến hỏi : 
 
- Sao đô đốc chưa xuất chinh ? 
 
Lữ Mông giả đau không trả lời. Lục Tốn bèn về báo với Tôn Quyền. 
 
Tôn Quyền cả kinh, đích thân đến Lục Khẩu hỏi thăm bệnh tình. 
 
Lữ Mông thưa : 
 
- Tôi đau chỉ là một mưu kế . Vân Trường đã cất phong hỏa đài để làm hiệu, hễ ta kéo quân đen thì nổi lửa, 
 
để quân 
 
Phàn Thành trở về cứu Kinh Châu. Bởi đó, tôi lập kế làm cho Vân Trường không đề phòng. Xin chúa công 
 
chọn một kẻ tầm thường thế tôi . Tôi sẽ viết thư cầu thân với Vân Trường, để y khinh khi không đề phòng 
 
Kinh Châu nữa ; lúc đó ta sẽ thừa cơ tấn binh mới được . 
 
Tôn Quyền mừng rỡ, cử Lục Tốn thế Lữ Mông rồicho rao truyền là Lữ Mông lâm bệnh không xuất quân 
 
được. 
 
Lục Tốn lại viết thư gửi cho Vân Trường. 
 
Vân Trường chê Tôn Quyền bất tàinên mới sai tên Lục Tốn cầm binh. 
 
Nghĩ thế, Vân Trường rút hết binh Kinh Châu, tăng cường cho việc tấn công Phàn Thành. 
 
Ðược tin báo, Tôn Quyền cả mừng, vội vàng cho mời Lữ Mông đến bàn luận. 
 
Lữ Mông thưa : 
 
- Nay Vân Trường đã kéo hết binh KinhChâu qua Phàn Thành, ấy là y trúng kế củata rồi. Vậy ngày mai, 
 
phải truyền quân sĩ giấu hết binh khí, giả mặc thường dân buôn bán qua sông. Mặt khác sai một đạo binh 
 
cũng giả thường dân, đến mé sông bắt hết quân canh nơi phong hỏa đài. 
 
Mặt nữa, biên thư cho Tào Tháo phải hiệp binh đánh bọc hậu. 
 
Ðêm ấy, Lữ Mông hành binh theo mưukế đã vạch. Quân canh phong hỏa đài đều bị bắt hết. 
 
Lữ Mông lại chiêu dụ chúng quân bảo đi trước về Kinh Châu nói quân mở cửa thành. Chúng quân được 
 
trọng dãi nên vui vẻ ra di. Nửa đêm thì đến chân thành , bèn kêu quân mở cửa. Quân canh thấy đúng là 
 
quân mình, bèn mở cửa thành ra, tức thì Lữ Mông dẫn đại binh tràn vào nhưnước lũ. 
 
Quân trong thành bõ chạy. Lữ Mông truyền quân lính không được chém giết, cướp bóc. Lại đem hết gia tiểu 
 
của Quan Công để riêng một nhà. Ðồng thời báo cho Tôn Quyền. 
 
Tôn Quyền hay tin cả mừng, bèn dẫn chư tướngđến, phong cho Hàn Duệ chức Tri trung, chấp chính viện 
 
Kinh Châu, mở ngục thả Vu Cấm trả cho Tào Tháo, rồi chiêu an trong thành. 
 
Tôn Quyền hỏi Lữ Mông : 
 
- Còn Công An và Nam Quận thì sao đây ? 
 
Bỗng Ngu Phiên.bước ra thưa : 
 
- Không cần binh lực, tôi ra uốn ba tấc lưỡi mà dụ Phó Sĩ Nhơn về đầu . 
 
Tôn Quyền hỏi : 
 
- Kế chi hay vậy ? 
 
Ngu Phiên đáp : 
 
- Thuở nhỏ tôi với Phó Sĩ Nhơn rặt thân, nay tôi thuyết y, chắc y nghe lời . 
 
Tôn Quyền bèn sai Ngu Phiên dẫn 500 quân tuốt qua Công An. 
 
Phó Sĩ Nhơn khi nghe Kinh Châu mất thì thất đảm, bỗng thấy Ngu Phiên xin ra mắt bèn cho vào. 
 
Ngu Phiên bèn đem chuyện hơn thiệt kể cho SĩNhơn nghe. 
 
Nhơn thầm nghĩ : 
 
- Vân Trường giận trách ta khi nọ, ắt là khó ở với ta , chi bằng đầu Ngô thì hơn . 
 
Nghĩ rồi bèn chịu hàng. 
 
Ngu Phiên đẫn Sĩ Nhơn đến Tôn Quyền. 
 
Tôn phong cho Nhơn chức cũ, khiến về bảo thủ Cung An. 
 
Lữ Mông thưa nhỏ với Tôn Quyền : 
 
- Chưa bắt được Vân Trường mà để Sĩ Nhơn trấn nơi Công An e có biến, chi bằng sai y qua Nam Quận 
 
chiêu dụ Mê Phương về đầu thì đúng hơn . 
 
Tôn Quyền nghe lời Lữ Mông.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
92803
Vi thần có tội
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 459586
Chiết tẫn xuân phong
Tác giả: Thị Kim
view: 778577
Nd: HE.
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
view: 938021
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16776125
Em Dám Quên Tôi   view 8965017
Không xứng   view 8601324
Hiền Thê Khó Làm   view 8389556
Gia cố tình yêu   view 8157600
Thứ nữ sủng phi   view 8156158
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc