Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả : La Quán Trung   
Chương 69: Bói Kinh Dịch, Quản Lộ Tiên Tri Ðánh Gian Hùng, Trung Thần Tuẫn Tiết
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bói Kinh Dịch, Quản Lộ tiên tri 

 
Ðánh gian hùng, trung thần tuẫn tiết 
 
Về cung, Tào Tháo phát bịnh, uống thuốc cũng không thuyên giảm Hứa Chi bèn tiến cử một tay bói Dịch giỏi như thần tên là Quản Lộ, người ở Bình Nguyên, dung mạo xấu xí nhưng có tài uyên thâm, tinh thông lý số, và khoa xem tướng . 
 
Tháo mừng lắm, cho mời Quản Lộ tới. 
 
Lộ vào cung bái yết xong. 
 
Tháo bảo xem bịnh rồi hỏi bịnh thế nào ? 
 
Lộ gieo quẻ nói : 
 
- Ðây là ảo thuật của Tả Từ mà thôi, cũng không đáng ngại lắm ! 
 
Tháo thấy an tâm và tự nhiên bịnh thấy bớt đi nhiều. 
 
Tháo bảo thử bói tiếp việc thiên hạ xem sao. 
 
Quản Lộ đoán rằng : 
 
- Vào tháng giêng năm Kiến An thứ 24 thì lợn vàng gặp cọp bị gãy một chân (sau ứng vào việc Hạ Hầu Huyên bị giết ở núi Ðịnh Quân). 
 
Tháo hỏi mình sẽ truyền ngôi được bao lâu, thì Quản Lộ đoán rằng : 
 
- Trong cung được an thần vị, con cháu đại quí (ứng vào việc Tào Phi sau lên ngôi Hoàng đế ). 
 
Tháo lại bảo xem tướng. 
 
Quản Lộ nói : 
 
- Ngôi nhân phẩm đã lên tới Vinh hoa tột bậc, còn cần gì phải xem tướng . 
 
Tháo muốn ban quan tước cho Quản Lộ. 
 
Quản Lộ tạ từ rằng : 
 
- Tôi mạng mỏng đức hèn, không xứng đáng để làm quan . 
 
Tháo lại bảo xem tướng cho các quan đang hiện diện. 
 
Quản Lộ Nhìn khắp lượt rồi nói : 
 
- Các vị này đều là bầy tôi đời trị cả . 
 
Tào Tháo lại hỏi thêm chi tiết, Quản Lộ từ chối không nói rõ. 
 
Lại bảo bói xem hai nước Ðông Ngô, Tây Thục ra sao ? 
 
Quan Lộ bói xong thưa rằng : 
 
- Tôn Quyền sẽ mất một đại tướng . Tây Thục sắp xâm phạm biên cương. 
 
Còn đang nghi hoặc, chợt có quân về báo : 
 
- Bên Ðông Ngô, đô đốc Lỗ Túc trấn thủ ở Lục Khẩu đã mắc bịnh từ trần rồi . 
 
Tháo bảo sai người đi ngay thám thính ở Hán Trung thì mấy ngày sau người này về báo, Lưu Bị sai Mã Siêu và Trương Phi tới đóng quân ở Hạ Biện, có ý đánh ải nà 
 
Tháo muốn cử binh đi đánh Thục ngay nên lại bảo Quản Lộ gieo quẻ. 
 
Lộ bói xong nói : 
 
- Xin đại Vương chớ khinh động. Hứa đô sắp bị một trận hỏa tai khủng khiếp ! 
 
Tào Tháo tin lời, không xuất quân nữa. Lại sai Tào Hồng đem quân giúp Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp giữ Hán Trung, sai Hạ hầu Ðôn luôn tuần phòng ở Hứa Ðô phòng sự bất trắc, sai Vương Tất gìn giữ cẩn mật Hoàng Cung. 
 
Bây giờ ở Hứa Ðô có Cảnh Kỷ, tự Quý Hạnh, vốn quê ở Lạc Dương, chơi bời thân mật với quan Tư Trực là Vi Hoảng. Thấy Tháo lạm quyền thì Cảnh Kỷ bất bình lắm, bà Cảnh Kỷ, tự Hoảng Hạnh, vốn 
 
- Giặc Tháo thế nào cũng cướp ngôi Vua. Ta là tôi con nhà Hớn, phải tính sao đây ? 
 
Vi Hoảng nói : 
 
- Tôi có bạn là Kim Vy vẫn có lòng diệt Tào, phò Hớn lại chơi thân với Vương Tất giữ Hoàng Cung. Nên nhờ y việc có thể thành . 
 
Hai người bèn đến nhà Kim Vy dò la ý tứ thấy quả thực Kim Vy có lòng trung nghĩa bèn đem chuyện định lập kế diệt Tào ra nói . 
 
Kim Vy vui lòng hưởng ứng rồi nói : 
 
- Ta nên giết Vương Tất, đoạt lấy ngự lâm quân, phò hộ xa giá Thiên Tử rồi liên kết với Lưu mà diệt Tháo . 
 
Kim Vy lại bầy mưu thêm : 
 
- Trước đây Tào tháo có giết quan Thái y là Kiết Bình. Nay có hai con cha Kiết Bình ẩn náu ở Hứa Ðô này, anh là Kiết Mạc, em là Kiết Mục. Nhờ họ giúp sức, thế nào họ cũng hết lòng . 
 
Sau đó Kim Vy mời Kiết Mạc, Kiết Mục đến bàn rằng : 
 
- Rằm tháng giêng này, có lẽ Nguyên Tiêu, khắp nơi sẽ treo đèn. Vậy Cảnh Kỷ và Vi Hoảng hãy tụ tập thủ hạ kéo vào dinh Vương Tất, hễ thấy lửa cháy là ùa vào giết Vương Tất đi, tôi thì vào cung rước Thiên Tử lên lầu Ngũ Phụng, triệu bá quan đến dụ về đánh giặc Tào. 
 
Các anh em Kiết Mạc, Kiết Mục thì đánh từ ngoài vào thành, phóng hỏa làm hiệu, đợi Thiên Tử giáng chiếu là tiến ra Nghiệp Quận bắt Tào Tháo, đồng thời triệu Lưu Hoàng Thúc về . 
 
Hẹn đúng như vậy mà làm, chớ như Ðổng Thừa khi trước ! 
 
Mọi người lại chích máu ăn thề rồi ai nấy lo phần sửa soạn đợi ngày giờ cùng ra tay. Cảnh Kỷ, Vi Hoảng mỗi người đều có mấy trăm người nhà dự bị sẳn khí giới, anh em Kiết Mạc cũng tụ tập hàng mấy trăm người nữa, lấy tiếng sắp sửa đi săn bắn. 
 
Kim Vy tìm đến bảo Vương Tất : 
 
- Uy đức Ngụy Vương nay bao trùm cả trăm họ, vậy nhân tiết Nguyên Tiêu nên cho khắp nơi treo đèn kết hoa để mừng cảnh thái bình. 
 
Vương Tất khen phải, thế là hội Hoa Ðăng mở ra thật tưng bừng ! Chính Vương Tất cùng các Ngự Lâm quân mở tiệc trong dinh thật vui vẻ . 
 
Thình lình ngoài dinh có lửa cháy, Tất chạy ra xem thì lửa đã bốc khắp nơi, rỗi tiếng hò tiếng hét chém giết vang trời ! Ðang lúc đó Cảnh Kỷ chạy tới, bắn một phát trúng vai Vương Tất. Tất chạy tới nhà Kim Vy . Vợ Vy chạy ra mở cửa lại tưởng là chàng về bèn hỏi lớn : 
 
- Chàng đã bắt được Vương Tất chưa ? 
 
Tất giật mình. biết là Kim Vy chủ mưu, liền chạy đi báo cáo cho Tào Hưu rõ. 
 
Hưu liền kéo hơn ngàn người đi dẹp loạn Kim Vy và Cảnh Kỷ. 
 
Lúc đó khắp nơi vang lên câu hô : 
 
- Giắt giặc Tào để phò nhà Hớn ! 
 
Hạ Hầu Ðôn đang tuần phòng quanh Hứa Ðô bỗng thấy Kinh đô lửa cháy rực trời liền đem binh về cứu, một mặt bao vây ở ngoài, một mặt xông vào cứu ứng Tào Hưu. 
 
Ðánh đến sáng, có tin Kim Vy và anh em họ Kiết bị giết cả rồi. Cảnh Kỷ, Vi Hoảng thế cô bị quân Hạ Hầu Ðôn bắt sống. Thế là gia quyến năm người chủ mưu đều bị bắt đem ra chợ chém hết. Tới lượt Cảnh Kỷ, Vi Hoảng bị đem ra hành hình. 
 
Kỷ mắng chửi không ngớt bị quân đao phủ đâm vào miệng tới chết. 
 
Vi Hoảng thì đập đầu cắn lưỡi tự vận. 
 
Sau đó, Hạ Hầu Ðôn giải các quan tới Nghiệp Quận để Tào Tháo xử trí. 
 
Tháo sai chôn một lá cờ đỏ bên tả , một lá cờ trắng bên hữu giáo trường rồi truyền : 
 
- Ðêm đó, ai đi cứu hỏa thì đứng về phía cờ đỏ , ai ở nhà không đi thì đứng về phía cờ trắng . 
 
Phần lớn các quan sang đứng bên phía cờ đỏ, chỉ có số ít đứng phía cờ trắng. . 
 
Tức thời Tháo sai bắt hết các quan ở phía cờ đỏ đem ra chém hết, Tháo giảng giải : 
 
- Các người chạy ra, không phải là đi cứu hỏa, mà chính là đi giúp sức quân giặc ! 
 
Còn số ít các quan bên phía cờ trắng đều được ban thưởng rất hậu rồi cho trở về Hứa Ðô. 
 
Tào Tháo lại thấy lời tiên đoán của Quản Lộ là đúng. 
 
Nói về Tào Hồng vào Hán Trung rồi cho Trương Hấp, Hạ Hầu Huyên đi giữ ở Ba Tây . 
 
Mã Siêu thì tới Hạ Biện rồi cho Ngô Lan đi tiên phong. 
 
Lan gặp Tào Hồng, muộn tạm lui nhưng nha tướng là Nhậm Quỳ giục đánh. Mới đánh mấy hiệp, Tào Hồng đã chém chết Nhậm Quỳ, đuổi Ngô Lan thua chạy. 
 
Mã Siêu không cho Ngô Lan ra đánh nữa, lại cố thủ để chờ lịnh ở Thành đô. 
 
Tào Hồng lại e Mã Siêu có mưu kế gì cũng kéo quân trở về Nam Trịnh. 
 
Trương Hấp hỏi Tào Hồng vì sao đang thắng lại rút binh. 
 
Tào Hồng đáp : 
 
- Mã Siêu không động tĩnh gì hết , ta chắc chắn có quỉ kế. Vả lại trước đây Quản Lộ có tiên đoán Ngụy Vương sẽ thiệt một đại tướng ở nơi này nên ta phải thận trọng . 
 
Trương Hấp cả cười mà rằng : 
 
- Ðại trượng phu ra gánh vác việc nước mà lại tin lời thầy bói ! Tôi tuy bất tài tình nguyện xin đánh lấy Ba Tây. Ðược Ba Tây, ta sẽ lấy Thục đễ như trở bàn tay . 
 
Tào Hồng nói : 
 
- Ba Tây do Trương Phi trấn giữ, đâu phải tướng tầm thường ! 
 
Trương Hấp đáp : . 
 
- Ai cũng khiếp Trương Phi cả. Tôi thì coi y như con nít mà thôi . Tôi tình nguyện đánh, nếu hỏng việc, xin chịu theo quân lịnh . 
 
Tào Hồng bèn bảo Trương Hấp viết tờ quân lệnh trạng, xong cho Trương Hấp tiến binh. 
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
90743
Chiết tẫn xuân phong
Tác giả: Thị Kim
view: 778577
Nd: HE.
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
view: 938330
Vi thần có tội
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 459586
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16776125
Em Dám Quên Tôi   view 8965017
Không xứng   view 8601324
Hiền Thê Khó Làm   view 8389659
Gia cố tình yêu   view 8157600
Thứ nữ sủng phi   view 8156158
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc