Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tây du ký

Tác giả : Ngô Thừa Ân   
Chương 51: Thánh Thần Có Phép Còn Chưa Giỏi Nước Lữa Không Linh Rước Uổng Công
<< Trước    / 100      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tôn Hành Giả túng thế phải chạy, về ngồi sau hòn núi Kim đẩu, mà thao rằng: 

 
- Thầy ôi! Tôi quyết giúp thầy đi tới Tây Phương, cho thành chánh quả. Ai ngờ nay mất thiết bãng rồi, tay không đánh sao lại nó! 
 
Khóc than rồi nghĩ rằng: 
 
- Con yêu này nó biết ta đại náo thiên cung, chắc nó là vì tinh tú chi giáng hạđó. Chi bằng cứ gốc mà phăn . 
 
Nghỉ rồi cân đẫu lên Nam Thiên Môn gần Linh Tiêu điện. 
 
Xãy thấy Cát Tiên Ông, Trương Ðạo Lăng, Hứa Chơn Quân, Khữu Hoằng Tế, bốn vị thiên sưđồng nghinh tiếp hỏi rằng: 
 
- Ðại Thánh đến có sự chi? 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Tôi có việc cần kiếp lắm, xin bốn ông làm ơn tâu giùm, đặng tôi vào chầu Thượng Ðế . 
 
Bốn vị thiên sư y lời vào tâu lại, rồi ra đòi Hành Giả vào đền, Tôn Hành Giả tâu rằng: - Tôi bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh, thuở nay 
hằng mắc nạn. Bây giờ gặp yêu quái dữ, bắt thầy tôi, quyết lòng ăn thịt. Tôi tìm đến cửa động, đánh với nó cầm đồng, bị phép linh 
thâu cây thiết bãng. Nó lại biết cội rể tôi, nên tôi nghi là tinh tú giáng hạ. Nhờơn trời cho tra xét thâu về, tôi lấy làm may mắn . 
 
Tâu rồi liền quì lạy. 
 
Cát Tiên Ông hỏi rằng: 
 
- Con khỉ kia, sao hồi trước nghinh ngang, bây giờ cung kính? 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Không phải đâu, bởi mất thiết bãng rồi nên hết múa . 
 
Thượng Ðế truyền chỉ Khã Hàng Trượng Nhơn chơn quân tra thử coi vì sao nào giáng thế, tức thời phải thâu về. 
 
Khi ấy Khã Hàng Trượng Nhơn chơn quân phụng chhỉđi với Tôn Hành Giả tra xét các vì sao, đâu đều đủ mặt hết thãy! 
 
Khã Hàng Trượng Nhơn chơn quân vào tâu lại. 
 
Thượng Ðế phán rằng: 
 
- Như vậy trẩm ban chỉ cho Tôn Ðại Thánh đặng pháp đưa ít vị thiên tướng đi đánh yêu . 
 
Bốn vị thiên sư ra truyền chỉ lại, Tôn Hành Giả bàn luận rằng: 
 
- Khi trước lão Tôn phãn thiên cung không tướng nào đánh lại. Nay con yêu ấy dữ hơn Lão Tôn nửa, còn viện thiên tướng làm chi? 
 
Hứa chơn quân nói: 
 
- Xưa khác nay khác, bây giờ nhiều kẽ tài năng. Lẻ thường một người hay một nghề, một vật trị một vật. Ðại Thánh phãi tuân chỉ, chọn ít vị thiên tướng trợ chiến với mình, chớ hồ nghi mà hư việc . 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Như vậy thì cãm phiền Chơn quân tâu lại, xin thỉnh Lý Thiên Vương và Na Tra, vì hai người ấy có nhiều phép trị yêu, đánh cầu may coi thử . 
 
Khi ấy Hứa chơn quân vào tâu như vậy, Thượng Ðế truyền chỉđòi hai cha con Lý Thiên Vương, cấp theo Tôn Hành Giả. 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Xin chơn quân tâu giùm một chuyện nửa, cho tôi thĩnh hai vị Lôi Công, đợi nó giao chiến với Lý Thiên Vương, hai vị Thiên lôi thừa cơở trên mây đánh xuống . 
 
Hứa chơn quân vào tâu nữa, Thượng Ðế sai Ðặng thiên quân và Trương thiên quân, là hai vị Lôi Công đồng theo trợ chiến. 
 
Khi các vịđồng đến núi Kim Ðẩu, Tôn Hành Giả hỏi rằng: 
 
- Chẳng hay tính ai đi khiêu chiến? 
 
Lý Thiên Vương nói: 
 
- Na Tra đánh chín mươi sáu động yêu, vì nhiều phép báu. Nay để sau đi trước coi thể nào? 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Như vậy để Lão Tôn dẫn Thái Tửđi . 
 
Na Tra hăm hở theo tới cửa động. 
 
Tôn Hành Giả thấy đóng cửa, kêu lớn rằng: 
 
- Yêu quái, trả sư phụ cho ta? 
 
Tiểu yêu vào báo lại. Ðộc giác Tỉ nghe báo, liền cầm giáo ra cửa động, chỉ Na Tra mà cười rằng: 
 
- Mi là con trai út của Lý Thiên Vương, chuyện chi tới động ta khiêu chiến? 
 
Na Tra nói: 
 
- Bởi ngươi làm loạn bắt thánh tăng, nên ta vưng chỉđi vấn tội . 
 
Ðộc giác Tỉ nổi giận nói rằng: 
 
- Na Tra, phải Tôn Hành Giả viện người trợ chiến đó chăng? Ta là người quyết ăn thịt thánh tăng. Mi là trẻ thơ ngây, tài phép bao nhiêu mà cứu đặng? Nói rồi đâm một giáo, Na Tra đưa gươm trảm yêu đở liền. 
 
Hai người hỗn chiến với nhau.
 
Tôn Hành Giả chạy lên kêu hai vị Lôi Công, bão đánh lưởi tầm sét mà trợ chiến. 
 
Khi ấy hai vị Lôi Công mới tới, thấy Na Tra dùng mình biến ba đầu sáu tay, cầm sáu món binh khí mà đánh. 
 
Ðộc giác Tỉ cũng hiện ra ba đầu sáu tay, cầm ba cây giáo cự chiến, Na Tra quăng sáu món binh khí, là: Khảm yêu đao, trảm yêu kiếm, phược yêu sách, hàng ma xử, tú cầu, hỏa luân nhi, sáu món ấy biến ra muôn muôn ngàn ngàn đánh vải xuống. 
 
Ðộc giác Tỉ chẳng hề sợ, lấy chiếc vòng quăng lên, hào quang chiếu sáng, thâu sáu món binh khí ấy liền. 
 
Na Tra còn tay không, thất kinh bại tẫu! 
 
Ðộc giác Tĩ thắng trận, vào động nghỉ ngơi. 
 
Còn hai vị Lôi Công ở trên mây bàn luận với nhau rằng: 
 
- May chúng ta chậm tay, phải bất tử cũng mất lưỡi tầm sét và búa mà chớ . 
 
Khi ấy hai vị Lôi Công đi với Na Tra, Hành Giã đồng tới trước mặt Lý Thiên Vương. 
 
Na Tra thưa rằng: 
 
- Con yêu ấy thiệt thần thông cao lắm! 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Tài phép nó củng tầm thường. Ngặt chiếc vòng hay thâu phép người ta, lấy làm khó trị lắm! 
 
Lý Thiên Vương nói: 
 
- Ta thấy nó thâu hếp phép thái tử, thiệt không biết tính kế chi! 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Tính kế chi mà trịđặng chiếc vòng, thì ta bắt nó dễ lắm . 
 
Lý Thiên Vương nói: 
 
- Nước và lửa không vị vật chi, họa là trừđặng chiếc vòng ấy . 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Phải lắm . Vậy thời các ông nán đợi, tôi đi thỉnh sao Huỳnh hoặc là Hõa Ðức tinh quân, đem lửa đốt tiêu chiếc vòng mà bắt nó. Trước là cứu thầy tôi khỏi nạn, sau là thâu bửu pháp cho các ông về trời . 
 
Na Tra nghe nói mừng rỡ dặn rằng: 
 
- Xin đại thánh đi cho cần kiếp . 
 
Khi ấy Tôn Hành Giả hiện hào quang đến cung Ðông Huệ, Hõa Ðức tinh quân ra ngoài nghinh tiếp, nói rằng: 
 
- Hôm qua Khã Hàng Trượng Nhơn tra tại đây không có ai giáng thế . 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Chuyện tra xét đủ mặt, tôi đã hay rồi. Nay Na Tra thái tử bại trận, bị yêu thâu hết binh khí. Nên thỉnh tinh quân trợ chiến một phen. Bởi con yêu ấy có một chiếc vòng hay thâu các bửu pháp. Chúng tôi bàn luận rằng: Lửa đốt vật chi cũng cháy tiêu hết. Nên viện Tinh quân đốt nó và chiếc vòng ấy mà cứu thầy tôi . 
 
Hỏa Ðức tinh quân nghe nói, truyền hộ tướng đem các món hóa lữa đi theo. 
 
Khi Hõa Ðức tinh quân và Tôn Hành Giả vềđến, Lý Thiên Vương chào rồi nói rằng: - Tôn Hành Giả khiêu chiến cho con yêu ra đánh với tôi, đặng Hỏa Ðức tinh quân đốt nó . 
 
Tôn Hành Giả y lời khiêu chiến. 
 
Tiểu yêu báo lại. 
 
Ðộc giác Tỉ dẩn yêu quái ra động hỏi rằng: 
 
- Con khỉđột viện quân nào nữa đó? 
 
Lý Thiên Vương lướt tới hét lớn rằng: 
 
- Ngươi có biết ta chăng? 
 
Ðộc giác Tỉ cười và hỏi rằng: 
 
- Lý Thiên Vương báo cừu con út, và đòi binh khí lại phải chăng? 
 
Lý Thiên Vương nói: 
 
- Một là báo cừu con và thâu binh khí, hai là bắt yêu quái mà cứu Ðường Tăng. Hãy coi ngọn đao ta, đố chạy đâu cho khỏi . Nói rồi liền vớt một ngọn đao, Ðộc giác Tỉđưa thương ra đở. 
 
Hai người đương hổn chiến. 
 
Tôn Hành Giả nhãy lên chót núi, nói với Hỏa Ðức tinh quân, coi chứng đốt nó. 
 
Hõa Ðức tinh quân truyền thã rồng lửa, ngựa lửa, chuộc lửa, đao lửa, và cung lửa, tên lửa đồng tuôn ra một lượt. 
 
Khi ấy Lý Thiên Vương thấy nó lấy chiếc vòng ra, thì hãi kinh bại tẩu, Ðộc giác Tỉđuổi theo. 
 
Xảy thấy Lý Thiên Vương biến mất, lửa trên núi cháy xuống rần rần. 
 
Ðộc giác Tỉ quăng chiếc vòng lên, thâu hết các món làm lửa, rồi quay vềđộng tức thì. 
 
Còn Hỏa Ðức tinh quân cầm cờ lịnh trong tay, thâu bộ tướng xuống núi. 
 
Lý Thiên Vương nói: 
 
- Con yêu này thiệt dữ quá, chuyến nầy thâu thêm khí giái của Hỏa Ðức tinh quân biết tính làm sao mà trị nó? 
 
Tôn Hành Giả cười rằng: 
 
- Nó không sợ lửa, chắc phải sợ nước. Ðể Lão Tôn viện Thủy Ðức tinh quân dưng nước ngập động giết nó cho rồi đời, sẽ lấy các phép lại . 
 
Nói rồi cân đẩu vân qua Bắc Thiên Môn, đến cung Ô hạo. 
 
Thủy Ðức tinh quân nghinh tiếp, nói rằng: 
 
- Hôm qua Khả Hàng Trượng nhơn vưng chỉđi xét cung Ô hạo, vì lớn số quá nên điểm chưa đủ các tướng không biết có vị nào trốn 
hay chăng? 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Con yêu ấy chắc không phải thần sông thần biển đâu, Hồi nãy Lão Tôn lên cung Ðông Huê, thỉnh sao Huỳnh hoặc đi đốt nó, bị nó thâu hết hỏa khí. Tôi nhắm chừng nó không sợ lửa, thì sợ nước, nên thỉnh tinh quân đem nước dưng vào động cho nó chế, mà cứu thầy tôi . 
 
Thủy Ðức tinh quân đòi Hà bá sông Huỳnh hà, truyền theo trợ chiến với Ðại Thánh. Tôn Hành Giả hỏi: 
 
- Thủy bà đem vật chi mà đựng nước? 
 
Hà bá nói: 
 
- Tôi có bát ngọc đựng nước . 
 
Nói rồi lấy bát ngọc trong tay áo đưa ra. 
 
Tôn Hành Giả hỏi: 
 
- Cái chén ngọc bây lớn mà đựng nước bao nhiêu? 
 
Hà bá thưa rằng: 
 
- Tiểu thần không dám nói giấu Ðại Thánh, cái bát nấy đựng hết sông Huỳnh hà. Nếu muốn dùng nửa sông, thì đem nửa bát nước . 
 
Tôn Hành Giả cười rằng: 
 
- Nửa sông cũng hiếm . Nói rồi từ giã Thủy Ðức tinh quân. 
 
Hà bá múc nửa bát nước đi theo Hành Giã. 
 
Khi ấy đến núi Kim Ðâu, các thần đồng mừng rỡ. 
 
Tôn Hành Giả thuật chuyện rồi nói rằng: 
 
- Thủy bá theo ta đến động, xuất ký bất ý dưng nước lên cho chết hết cảổ. Lão Tôn lập tức đi cứu thầy . 
 
Dặn rồi đến cửa động kêu lớn rằng: 
 
- Yêu tinh, mau mở cửa ra mà dưng thủ cấp . 
 
Ðộc giác Tỉ truyền quân mở cửa, mới cầm giáo bước ra, Hà bá hắt nước vào động, Ðộc giác Tỉ thấy nước dưng tới, liền lấy vòng đưa ra, nước chảy dội lại cuộn cuộn! Tôn Hành Giả kinh hãi thót lên mây. 
 
Hà bá nhảy lên chót núi. 
 
Các vị thần thấy nước chảy mênh mông, đều đằng vân ngó xuống. 
 
Tôn Hành Giả hoảng kinh nói rằng: 
 
- Nước nầy tràn xuống, chắc ngập ruộng dân cư, chẳng hề vào đặng động nó! Vậy thì Thủy bá hãy thâu nước cho mau? 
 
Hà bá thưa rằng: 
 
- Ðổ nước rồi lấy lại sao đặng, tiểu thần không biết pháp thâu. Song tánh nước thì chảy xuống, không bao lâu cũng trở về sông; chẳng can chi mà ngại . 
 
Giây phút nước rút hết, thấy các yêu nhảy nhót trước cửa động như thường. 
 
Lý Thiên Vương nói: 
 
- Té ra nước không vào động chút nào, rất uổng công Thủy bá! 
 
Tôn Hành Giả nổi nóng, xăng tay áo chạy đến trước động đánh tiểu yêu quăng giáo chạy tan. Chúng nó vào báo rằng: 
 
- Giặc khỉđã xông vào, đương nhảy lăng ba trước động . 
 
Ðộc giác Tỉ xách giáo xông ra cười rằng: 
 
- Con khỉ nầy cũng kỳ, đánh chẳng lại ta, ưa dọa hẩm sắp nhỏ, mi rượt theo chúng nó mà nạp mạng hay sao? 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Cháu đừng dễ ngươi, ông ngoại đấm cho một đấm . 
 
Ðộc giác Tỉ cười ngất nói rằng: 
 
- Mất gậy rồi đã cua tay, hãy còn làm túng! Nay còn trổ nghề võ đánh quờn, cái tay nắm lại bằng hột đào, muốn cự với bàn tay trái đấm! Thôi thôi ta cũng bỏ giáo, đánh quờn một trận với ngươi . 
 
Nói rồi hổn chiến. 
 
Các vị thần trên núi đồng nhảy xuống phủ vây. 
 
Các tiểu yêu binh chủ trợ chiến. 
 
Tôn Hành Giả nhắm bềđấm không thấm chi nó, liền nhổ nắm lông quăng lên, biến ra bốn năm mươi khỉđột, con thì ôm giò mà kéo, con thì móc mắt, con lại lôi lưng. 
 
Ðộc giác Tỉ thất kinh lấy vòng ra liệng lên, thâu khỉ biến ra lông. 
 
Hành Giả phải chạy nữa. 
 
Còn các vị thần chạy trước đã xa, vì thấy chiếc vòng nên lui hết! 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Nó tài phép tầm thường ngặt có chiếc vòng độc lắm! Bây giờ hết phép, biết tính làm sao? 
 
Hỏa Ðức tinh quân và Thủy bá nói rằng: 
 
- Có khó chi, trước lấy đặng chiếc vòng, thì bắt nó như nháy mắt . 
 
Tôn Hành Giả nói: 
 
- Làm sao mà lấy đặng chiếc vòng nó, hoặc là ăn cắp mới được cho! 
 
Hai vị Lôi Công cười rằng: 
 
- Trừ ra một mình Ðại Thánh ăn cắp đặng mà thôi; nhờ chuyện củăn trộm rượu, ăn trộm đào, lại ăn trộm thuốc, thiệt trong nghề có một 
không hai; nay cũng nên dùng nghề cũ . 
 
Tôn Hành Giả cười rằng: 
 
- Hai ông điềm chỉ hay lắm để Lão Tôn đi dọ coi thể nào . 
 
Nói rồi nhảy xuống biến ra con lằng xanh, bay vào trong động, thấy Ðộc giác Tỉđương ngồi ăn thịt rắn khô nai, gu lạc đà, tai con gấu, 
ăn và uống rượu ngỏa nguê. Tôn Hành Giả biến làm con tinh đầu heo rừng, đứng trà trộn với tiểu quỷ , dòm hoài không thấy chiếc vòng; lần dần ra sau, nghe rồng gầm, ngựa hí. 
 
Coi lại thì rồng lửa, ngựa lửa bị treo. 
 
Lại có thiết bãng của mình dựng vào vách, trong lòng mừng quá liền hiện nguyên hình, xách thiết bãng và đánh và chạy ra khỏi động. 
 
Tiểu yêu kinh hãi, chúa động bỏăn, dẫn binh theo rượt. 
 
Còn Tôn Hành Giả nhảy lên chót núi, Ðộc giác Tỉ theo hoài. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 100      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61388
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6212548
Nd: HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 163461
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 601520
Nd: HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6183605
Nd: HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 249157
Nd: Ngược. HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 221553
Nd: HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 372654
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 613674
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 303232
Nd: Ngược. HE.
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 368019
Nd: HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 261929
Nd: SE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 394078
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 480598
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 429098
Nd: SE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 308691
Nd: Sủng. HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 283868
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 349891
Nd: SE.
Nguyệt Lại Vân Sơ
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 233501
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14618275
Hiền Thê Khó Làm   view 6803871
Em Dám Quên Tôi   view 6765967
Không xứng   view 6712922
Thứ nữ sủng phi   view 6670795
Ân nhân quá vô lại   view 6534320
Mưa ở phía tây   view 6435337
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc